Aantal artikelen:
Subtotaal:
0
€ 0.00
empty

Koffiemachines, gereviseerd met garantie! Tevens onderhoud en reparatie.

home   /   algemene_leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Flevo-koffieservice.


1. Algemene toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Flevo-koffieservice, hierna te noemen: "FKS", met contractspartij, verder te noemen: "Opdrachtgever", sluit. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan en op werkzaamheden die voor het sluiten van een overeenkomst door FKS zijn verricht.

1.2. Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. FKS is eerst gebonden nadat FKS de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd dan wel heeft aanvaard. Aanvullingen op of wijzigingen in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden binden FKS eerst nadat zij deze schriftelijk heeft aanvaard.

3. Levering

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering franco aan het door Opdrachtgever opgegeven adres, mits dit binnen Nederlands grondgebied ligt.

3.2. Zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever getransporteerd.

3.3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient Opdrachtgever FKS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.4. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze worden bezorgd. Danwel de gemaakte kosten van een zoekopdracht te voldoen, ook waneer de opdracht ingetrokken wordt dienen in ieder geval de gemaakte kosten te worden voldaan.  Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met betrekking tot het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval ook aanvullende kosten verschuldigd zijn.

3.5. FKS behoudt zich het recht voor om voor de eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling en/of zekerheid niet ten genoegen van FKS wordt verschaft, houdt FKS zich het recht voor de levering op te schorten of te weigeren of de zaken onder rembours te verzenden en tevens de overeenkomst te ontbinden.
 
4. Eigendomsvoorbehoud

4.1. De door FKS verleende zaken blijven het eigendom van FKS totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met FKS gesloten overeenkomsten door Opdrachtgever is nagekomen.
de betalingsverplichting, waaronder mede wordt verstaan betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding;
eventuele tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
eventuele tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door FKS verrichte of te verrichten diensten;
eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Opdrachtgever van de overeenkomst(en)

4.2. Door FKS afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Zolang het eigendom der zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag Opdrachtgever de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

4.3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is FKS gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derden zonder rechterlijke tussenkomst, sommatie of in gebreke stelling weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete in aanvulling op het verschuldigde van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht FKS zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van FKS: de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan de FKS te geven; alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan FKS op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de vorderingen die Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door FKS geleverde zake te verpanden aan FKS op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van FKS; op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die FKS  ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen en welke Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

De eventuele geleende danwel gehuurde producten door de opdrachtgever blijven in eigendom van FKS tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze producten dienen schoon en vrij van gebruikssporen te worden geretourneerd wanneer FKS dit vordert. FKS is in geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade die ontstaat bij het gebruik van deze producten. Normale schade die ontstaan is door slijtage is voor rekening van FKS, echter schade die door andere oorzaken, zoals vallen of stoten, is veroorzaakt door de Opdrachtgever of oorzaken van buitenaf is altijd voor rekening van de Opdrachtgever. Hier valt ook het transport en de arbeidsuren onder.

4.6. Indien de opdrachtgever naherhaaldelijke pogingen van FKS de machine en of bestelde goederen niet binnen 1 jaar na inbreng ophaald en/of afrekend worden de machines/onderdelen eigendom van FKS. 

5. Prijzen/facturen

5.1 Door FKS bekend gemaakte prijzen zijn gebaseerd op de euro (netto en exclusief BTW) en tarieven kunnen door FKS te allen tijden worden gewijzigd.

5.2 FKS zal deugdelijk gespecificeerde facturen voor door haar geleverde diensten zenden naar een door Opdrachtgever opgegeven adres, onder vermelding van de datum van de verrichte werkzaamheden en de factuurperiode.

5.3 Opdrachtgever zal de facturen binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst voldoen op het door FKS aangegeven bankrekeningnummer. Indien Opdrachtgever het met de hoogte van het gefactureerde bedrag niet eens is, stelt zij FKS daarvan binnen 14 (veertien) dagen na toezending van de factuur onder opgave van reden daarvan op de hoogte.

6. Betalingscondities

6.1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum
door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van de FKS
door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van FKS
Na het verstrijken van de dertig-dagentermijn zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente +2%.

6.2. Opdrachtgever kan zich niet op verrekening beroepen.

6.3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.4. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever met betrekking tot het nog aan FKS te betalen bedrag minimaal verschuldigd:
15% over de eerste € 2.950,-;
10% over het meerdere tot € 5.900,-;
8% over het meerdere tot € 14.745,-;
5% over het meerdere tot € 58.990,-;
3% over het meerdere.

6.5. Indien Opdrachtgever niet aan enige betalingsverplichting aan FKS voldoet is FKS na één vruchteloze aanmaning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zulks zonder dat FKS tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd aan FKS toekomende rechten.

6.6. Indien een opdrachtgever een zoekopdracht laat uitvoeren naar een aan te schaffen onderdeel danwel machine en annuleerd daarna de zoekopdracht zal FKS de tot dan gemaakte kosten specificeren en in rekening brengen bij de opdrachtgever. 

Beëindiging van de overeenkomst

7.1. De vorderingen van de FKS op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar en FKS heeft het recht haar verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
indien het faillissement van Opdrachtgever wordt uitgesproken, zijn bedrijf wordt geliquideerd of surséance van betaling wordt aangevraagd of verkregen;
indien na het sluiten van de overeenkomst aan FKS omstandigheden ter kennis komen die FKS goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien FKS Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft de zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
FKS is niet tot enige schadevergoeding gehouden indien zij op grond van bovengenoemde omstandigheden haar verplichtingen opschort, dan wel de overeenkomst ontbindt.

7.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan FKS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is FKS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8. Overmacht
8.1. Onder overmacht aan de zijde van FKS wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid dat FKS een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; overheidsmaatregelen die FKS  verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere zaken voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; bovenmatig ziekteverzuim; storingen in de energie- of materiaal aanvoer, transportmoeilijkheden, (dreiging van) oorlog, watersnood, personeelsgebrek, brand en/of overheidsmaatregelen. Deze opsomming in 8.1 is niet limitatief.

8.2. FKS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, indien zij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

8.3. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat FKS tot enige vergoeding van schade, door Opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.

8.4. FKS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat FKS haar verbintenis had moeten nakomen.

8.5. Indien FKS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichten kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
9. Aansprakelijkheid/reclames

9.1. Opdrachtgever is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde zaken strikt in acht te nemen.

9.2. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij binnenkomst of anderszins zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit redelijk en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. Gebreken van de zaken die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door Opdrachtgever of door derden blijken te bestaan, dienen nadat zij door Opdrachtgever zijn geconstateerd aan FKS ter kennis te worden gebracht uiterlijk veertien dagen na aflevering van de zaken aan Opdrachtgever. De eventuele aansprakelijkheid van FKS vervalt indien Opdrachtgever aan één van deze verplichtingen alsmede aan de verplichtingen genoemd in artikel 9.2 niet voldoet. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken.

9.3. FKS is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door een door FKS gesloten, op het moment van de schadeverwekkende gebeurtenis van kracht zijnde, aansprakelijkheidsverzekering. FKS is niet aansprakelijk voor enige schade voor zover deze schade het bedrag ter zake het door FKS geleverde overtreft of als het schadebedrag anderszins niet in verhouding staat tot het bedrag ter zake het geleverde. Tevens is FKS nimmer aansprakelijk voor schades die veroorzaakt/verergerd zijn door defecten buiten de machine dan wel onkundig handelen van de opdrachtgever. Aansluiten van machines gebeurd altijd op risico van de opdrachtgever. De rechtsvordering van Opdrachtgever tot schadevergoeding of tot herstel jegens FKS verjaart door verloop van één jaar. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FKS meldt. Opdrachtgever vrijwaart FKS voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een zaak, die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd. FKS is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of vervolgschade en/of gederfde winst.

10. Garantie
10.1. Overeenkomstig bepalingen fabrikant, of indien het een gereviseerd model is 3 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. #maanden garantie is ook van toepassing bij reparaties uitgevoerd door FKS. Echter alleen op dat deel dat gerepareerd is

10.2. Indien blijkt dat producten ten aanzien waarvan de garantie werd ingeroepen, geen gebreken vertonen, worden alle gemaakte kosten door FKS in rekening gebracht, ook tijdens de garantieperiode.

10.3. FKS is gerechtigd reis- en verblijfkosten in rekening te brengen, alsmede eventuele (bijzondere) transportkosten en te gebruiken beproevingsapparatuur.

10.4. Alle aanspraken op garantie vervallen indien er sprake is van wijziging in of reparaties aan het geleverde door Opdrachtgever zelf en/of derden zonder toestemming van FKS. Aanspraken op garantie vervallen eveneens indien het geleverde niet zorgvuldig is gebruikt volgens de bijgeleverde fabrieksvoorschriften of op andere wijze onoordeelkundig is gehandeld, of indien de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

10.5. De garantiebepalingen gelden niet voor invloeden van buitenaf als slag, stoot, aansluiting op een verkeerd voltage, stroomstoring etc. kunnen nimmer enige garantieaanspraken tot gevolg hebben.

10.6. Voor het niet functioneren van de apparatuur als gevolg van enig ongeval, onachtzaamheid of applicatiefouten aan de zijde van Opdrachtgever of elektronische storing in het net, direct of indirect, is FKS niet aansprakelijk. Indien het garantiezegel op het apparaat of machine verbroken of anderszins is beschadigd, vervalt alle recht tot garantie.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11. Op alle transacties tussen FKS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. FKS blijft echter bevoegd een zaak aanhangig te maken bij de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.